คณะผู้จัดทำ

จัดทำโดย
นายจิรเดช ลำลอง
นายเจษฎา ปู่มรัตน์

ครูผู้ฝึกสอน
นางทศพร โคกมะณี
นายชนินทร์ ทัศคร

โรงเรียนธาตุพนม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒