โปรแกรมโครงการ และแผนงานออนไลน์
ท่านมีหรือยัง ?

องค์กรที่มีคุณภาพต้องมีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ นำไปสุ่การตัดสินการบริหารงบประมาณ ทำให้องค์กรบริหารอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และบริหารความรับผิดชอบ ลดภาระของครู และลดการใช้กระดาษ

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมแผนงาน โครงการ ออนไลน์
    1. การตั้งค่า กำหนดกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ กำหนดประเภทเงิน กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
    2. เขียนโครงการออนไลน์
    3. แก้ไขโครงการ เพื่อกำหนดแบบสอบถามออนไลน์
    4. เจ้าหน้าแผน และคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ทำการตัดยอดงบประมาณแต่ละโครงการ
    5. เจ้าของโครงการทำการตรวจสอบ ยอดงบตามโครงการ และทำการแก้ไขรายละเอียดให้ตรงตามยอด
    6. เจ้าหน้าที่แผน ปิดระบบการเพิ่มโครงการ
    7. เจ้าของโครงการขอใช้เงินโครงการด้วยระบบออนไลน์ และทำการพิมพ์เพื่อเสนอตามขั้นตอน
    8. เจ้าหน้าที่แผนทำการตัดเงินตามยอดที่เจ้าของโครงการขอมา โดยเลือกจากไฟล์ที่ขอมา
    9. เจ้าของโครงการจัดกิจกรรม และเปิดให้ใช้แบบสอบถามออนไลน์
    10. เจ้าของโครงการรายงานโครงการ
    11. ผู้บริหารเห็นชอบโครงการ
    12. เจ้าของโครงการพิมพ์โครงการ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นอันเสร็จ ในส่วนของโครงการออนไลน์
    
- เขียนโครงการออนไลน์ได้ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ พร้อมส่งออกเป็น ไฟล์ word พร้อมจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงาน
- จัดสรรงบประมาณ พร้อมกำหนดประเภทรายได้ของสถานศึกษา เพื่อใช้ในแต่ละโครงการ
- ทำรายงานโครงการออนไลน์ กรอกภาพกิจกรรม  สรุปโครงการ พร้อมส่งออกเป็น ไฟล์ word พร้อมรายงานโครงการ ได้
- จัดทำแบบสอบถาม และตอบแบบสอบถามภายในโปรแกรมออนไลน์ โดยโปรแกรมคำนวณและประเมินผลการตอบแบบสอบถาม และสรุปแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ และสแกน QR Code  โดยไม่ผ่าน   google Form
- แสดงความเห็นชอบของผู้อำนวยการ
- แสดงความคืบหน้าของโครงการ พร้อมแสดง งบประมาณที่ใช้ไป และงบประมาณที่เหลือแต่ละโครงการ พร้อมแยกตามกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ
- ทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ แบบใหม่ พร้อมส่งออกเป็น ไฟล์ word  ประกอบการเบิกเงินได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน
- รายงานผลการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ใช้ของแต่ละปีการศึกษา หรือ ปีงบประมาณโดยสามารถแยกตาม กลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ หรือ ตามชนิดพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือแยกตามร้านค้าที่จำหน่าย สามารถแยกได้ทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างได้  เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาในการวางแผนจัดสรรงบประมาณของโครงการในปีถัดไป

- นำเสนอภาพกิจกรรม เป็นสไลด์โชว์


รอช้าอยู่ทำไม ทดลองใช้ และติดต่อเราได้ที่ 0652354598
โปรแกรมโครงการ และแผนงานออนไลน์  ทดสอบการใช้งาน    ขอรหัสผ่านได้ที่นี้
รอพบการวิดิโอสอนการใช้โปรแกรมทุกโปรแกรมของโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 5.0 ได้ที่นี้ เร็วนี้

แนะนำโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 5.0


วิดีโอ สอนการใช้งานพัสดุ ออนไลน์

   การตั้งค่า ตัวบุคคลและตัวแทนจำหน่าย กำหนดรหัสพัสดุ กำหนดรหัสครุภัณฑ์

   การจัดซื้อออนไลน์ แบบใหม่

   การจัดจ้างออนไลน์ แบบใหม่

  การนำข้อมูลจาก EGP มาเข้าระบบโปรแกรม เพื่อเช็คข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกิน 5000 บาท

  การลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ การรายงานพัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดสถานะ พัสดุ ครุภัณฑ์ออนไลน์

  การรายงาน พัสดุ ครุภัณฑ์ออนไลน์ แยกตามประเภท กลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ และร้านค้า


วิดีโอ สอนการใช้โปรแกรมแผนงาน โครงการ ออนไลน์

  ทดสอบการใช้งาน    ขอรหัสผ่านได้ที่นี้

   การตั้งค่า กำหนดกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ กำหนดประเภทเงิน กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน


   การเพิ่มโครงการ

   การแก้ไขโครงการ

   การสร้างแบบสอบถาม qrcode

   การจัดสรรงบประมาณ

  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบงบที่ผ่านการจัดสรรของเจ้าของโครงการ

  การขอใช้เงินตามโครงการออนไลน์(เจ้าของโครงการขอใช้เงิน)

  การตัดยอดเงินโครงการตามใบขอใช้เงินตามโครงการออนไลน์(เจ้าหน้าที่แผน)

   การตอบแบบสอบถาม qrcode

   การรายงานโครงการ

   การให้ความเห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการ)

Copyright © All rights make by termtemsoft.com